Disclaimer

Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren, en mogen niet beschouwd worden als rechtsgeldige documenten en kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten.

De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Noch Dokters Bogaert-Costers, noch de houder van deze website kunnen aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Dokters Bogaert-Costers behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. Noch Dokters Bogaert-Costers, noch de houder van deze website kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website en elke aansprakelijkheid voor enige schade die het gevolg is van, of samenhangt met de toegang tot of het gebruik van deze site wordt expliciet afgewezen. De foutloze en/of ononderbroken werking van de sites kan niet worden gegarandeerd.

Links naar andere websites

Sommige links op deze website bevatten verwijzingen naar of suggesties voor informatie van andere organisaties. Dokters Bogaert-Costers kan niet garanderen dat die externe informatie relevant, bijgewerkt en juist is. De op deze site vermelde info wordt op een objectieve manier gekozen met de enige bedoeling onze site-bezoekers de meest relevante en volledige informatie te geven. Wij kunnen evenwel niet waarborgen dat de verstrekte informatie volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites wordt niet aanvaard.

Adviezen via de website

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Dokters Bogaert-Costers hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Het aanvragen van informatie of van een offerte door middel van de op deze website voorkomende contactformulieren geven geenszins aanleiding tot verbintenis van één der partijen.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Dokters Bogaert-Costers of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Dokters Bogaert-Costers de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe:

1. De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken.
2. Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
3. De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.
4. De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

Privacy Clausule

Hoe komen persoonsgegevens in ons bezit?

De gegevens komen in het bezit van Dokters Bogaert-Costers door een online contactformulier in te vullen en daarvoor tevens de toestemming te geven (via opt-in/aanvinken onderaan een formulier). Ook kan het zijn dat dergelijke gegevens via mail of telefonisch worden opgevraagd/bezorgd.

Wie heeft toegang tot de gegevens, hoe worden deze verwerkt en waarvoor worden ze gebruikt?

Enkel het personeel van Dokters Bogaert-Costers heeft toegang tot deze gegevens. Derden krijgen in principe geen directe toegang tot deze gegevens, tenzij dit nodig is voor de samenwerking met andere artsen, specialisten, laboranten, … .
Dokters Bogaert-Costers behoudt zich evenwel het recht voor om bepaalde overheidsinstellingen toegang (direct of indirect) tot de gegevens te bieden wanneer hiervoor de nodige legitimiteit bestaat. Zo kan Dokters Bogaert-Costers bijvoorbeeld politiediensten toegang bieden tot de gegevens voor zover zij optreden binnen hun wettelijke opdracht van opsporing en vervolging van misdrijven. Dokters Bogaert-Costers kan deze data overmaken aan overheidsinstanties (lokaal of federaal, gerechtelijk of administratief) in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdrachten, aan de geschillenbeslechtingsinstelling met het oog op het voeren van een geschil.
De verwerking gebeurt uitsluitend in functie van de door Dokters Bogaert-Costers aangeboden diensten. Uw persoonlijke informatie blijft echter steeds vertrouwelijk en zal niet ter beschikking van derden worden gesteld, tenzij we hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen. Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden. E-mailadressen worden ook gebruikt, na het geven van uw toestemming via een opt-in/aanvinken bij inschrijving, om u op de hoogte te brengen van praktijknieuws, tips en weetjes of promoties, dit via nieuwsbrieven. Ook kunt u zich te allen tijde uitschrijven voor deze nieuwsbrief, via een uitschrijven-optie onderaan de nieuwsbrieven.
Verder worden contactgegevens gebruikt voor facturatie doeleinden, om de boekhouding wettelijk in orde te brengen en om u te kunnen
contacteren of informeren.

Welke gegevens worden bijgehouden?

Dokters Bogaert-Costers verwerkt enkel de contactgegevens (zoals: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) die nodig zijn om u te contacteren, te informeren of om u te kunnen onderzoeken of verzorgen.

Hoelang worden de gegevens bijgehouden?

Gegevens worden voor onbepaalde duur bijgehouden, tenzij gevraagd wordt om alle gegevens te verwijderen (u heeft het recht om
vergeten te worden), dit bijvoorbeeld wanneer u geen klant meer wenst te zijn bij Dokters Bogaert-Costers en de samenwerking wenst stop te zetten.

Hoe kunnen incorrecte gegevens gecorrigeerd worden?

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, evenals het recht om verbeteringen aan te laten brengen aan uw gegevens indien
deze foutief zijn. Deze kunnen te allen tijde opgevraagd worden aan Dokters Bogaert-Costers.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden
gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op eenvoudig verzoek worden verbeterd. Indien gewenst, kan u
dus op elk ogenblik vragen geschrapt te worden uit de verwerking die wij hebben aangelegd. Het volstaat een e-mail te versturen naar ons
email adres met duidelijke vermelding van naam en email adres, om de schrapping te bekomen. Bij de opvraging van de gegevens wordt de
identiteit van de persoon steeds nagevraagd, zodat gegevens niet zomaar doorgegeven worden aan eender wie.
U dient Dokters Bogaert-Costers dan ook onverwijld op de hoogte te houden over iedere wijziging van naam of benaming, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer of andere gegevens.

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.